Στον αέρα η νομιμότητα του Μνημονίου για ΑΟΖ Τουρκίας και Λιβύης: Αξιωματούχος της Τρίπολης καλεί σε ακύρωσή της

Freepen.gr - Ο αντιπρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου του Κογκρέσου της διεθνούς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Τρίπολης στη Λιβύη, Fathi al-Majbari, εξέδωσε ισχυρή διακήρυξη το Σάββατο σχετικά με το Μνημόνιο Οριοθέτησης των Θαλασσίων Συνόρων που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του Προέδρου του Προεδρικού Συμβουλίου Φαγιέζ αλ Σαράι και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο al-Majbari καλεί το Ανώτατο Δικαστήριο να αναλάβει δράση κατά της συμφωνίας. Η ιστοσελίδα
Al Marsad έλαβε αντίγραφο της δήλωσης στην οποία ο Al-Majbari δήλωσε ότι απορρίπτει κατηγορηματικά την προαναφερθείσα συμφωνία, για την οποία δήλωσε ότι συνήφθη στο όνομα της Λιβύης κατά παράβαση όλων των νόμων και κατά παράβαση των διατάξεων της Πολιτικής Συμφωνίας του Skhirat για τη Λιβύη (LPA) από την οποία προέρχεται το Προεδρικό Συμβούλιο της Κυβέρνησης της Εθνικής Συμφωνίας. Η LPA αναφέρει ότι τα ψηφίσματα του Προεδρικού Συμβουλίου λαμβάνονται συλλογικά, και αυτό ισχύει για το ζήτημα της σύναψης των συνθηκών και των συμφωνιών.

Η δήλωση του Fathi al-Majbari κατηγόρησε τον Fayez al-Sarraj ότι καταχράστηκε τη διεθνή αναγνώριση της διορισμένης από το ΟΗΕ κυβέρνησης εθνικής συμφωνίας.

Επί της ουσίας ο al-Majbari αμφισβητεί τη νομιμότητα του Μνημονίου Τουρκίας - Τρίπολης.

STATEMENT BY DR FATHI AL-MAJBARI REGARDING THE GNA’S AGREEMENT WITH TURKEY

I have followed with special interest the official statements issued by the Government of National Accord regarding the signing of a Memorandum of Understanding in the name of Libya with Turkey, and in this regard I would like to emphasize the following:

Έχω παρακολουθήσει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επίσημες δηλώσεις της κυβέρνησης της εθνικής συμφωνίας σχετικά με την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας στο όνομα της Λιβύης με την Τουρκία και, ως προς αυτό, θα ήθελα να τονίσω τα εξής:

1) This step by Fayez al-Sarraj, who solely monopolizes the decisions of the Presidential Council in Tripoli, represents another breach of the Libyan Political Agreement, which only authorizes the Presidential Council collectively, after gaining the vote of confidence from the Libyan House of Representatives, to negotiate and conclude treaties, agreements, and memoranda provided that they are submitted as bills before the elected Parliament for approval, ratification, and promulgation in accordance with articles 8 and 14 of the Libyan Political Agreement.

1) Το βήμα αυτό του Fayez al-Sarraj, ο οποίος μονοπωλεί τις αποφάσεις του Προεδρικού Συμβουλίου στην Τρίπολη, αποτελεί άλλη παραβίαση της Πολιτικής Συμφωνίας της Λιβύης, η οποία εξουσιοδοτεί το Προεδρικό Συμβούλιο συλλογικά, αφού κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης από τη Λιβύη Αντιπρόσωποι να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συμβάσεις, συμφωνίες και μνημόνια υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται ως νομοσχέδια ενώπιον του εκλεγμένου Κοινοβουλίου για έγκριση, επικύρωση και δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 14 της Πολιτικής Συμφωνίας της Λιβύης.

2) Fayez Al-Sarraj cannot constitutionally, legally or politically represent Libya, except in accordance with the Libyan Political Agreement. This diplomatic and protocol representation does not rise to the point of taking decisions or concluding agreements individually without adhering to the mechanisms specified in the same Libyan Political Agreement.

2) Ο Fayez Al-Sarraj δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει συνταγματικά, νομικά ή πολιτικά τη Λιβύη, εκτός από την πολιτική συμφωνία της Λιβύης. Αυτή η διπλωματική και πρωτοκλαδική αντιπροσώπευση δεν φτάνει μέχρι το σημείο λήψης αποφάσεων ή σύναψης συμφωνιών μεμονωμένα, χωρίς να τηρούνται οι μηχανισμοί που καθορίζονται στην ίδια πολιτική συμφωνία της Λιβύης.

3) We reiterate our rejection of the abusive exploitation by al-Sarraj of the international recognition of the Skhirat Libyan Political Agreement. The insistence of Fayez al-Sarraj to continue this approach prior to the convening of the Berlin Conference on Libya confirms to all stakeholders, on both the national and international levels, that he is no longer legible to be present, or represented, in any prospective political solution to the Libyan conflict.

3) Επαναλαμβάνουμε την απόρριψη της καταχρηστικής εκμετάλλευσης από τον al-Sarraj της διεθνούς αναγνώρισης της Πολιτικής Συμφωνίας του Σιβιράτ Λιβύης. Η επιμονή του Fayez al-Sarraj να συνεχίσει αυτή την προσέγγιση πριν από τη σύγκληση της Διάσκεψης του Βερολίνου για τη Λιβύη επιβεβαιώνει σε όλους τους ενδιαφερόμενους, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ότι δεν είναι πλέον ευανάγνωστο να είναι παρόντες ή να εκπροσωπούνται σε οποιαδήποτε προοπτική πολιτική λύση στη σύγκρουση στη Λιβύη.

4) We warn of this serious breach of the Libyan Poltical Agreement and ignoring its mechanisms and procedures of decision-making by the Presidential Council which have taken a serious international trend in which the President of the Presidential Council is entangling Libya and its people in crises with their neighbouring countries and regional geopolitical strategic sphere. Involving Libya in regional political polarization is certainly against the high interests of Libya and the Libyan people.

4) Προειδοποιούμε για αυτή τη σοβαρή παραβίαση της Πολιτικής Συμφωνίας της Λιβύης και αγνοούμε τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων από το Προεδρικό Συμβούλιο, οι οποίες έχουν λάβει μια σοβαρή διεθνή τάση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου εμπλέκει τη Λιβύη και τους ανθρώπους της σε κρίσεις με τις γειτονικές τους χώρες και την περιφερειακή γεωπολιτική στρατηγική σφαίρα. Η εμπλοκή της Λιβύης στην περιφερειακή πολιτική πόλωση είναι σίγουρα ενάντια στα υψηλά συμφέροντα της Λιβύης και του λαού της Λιβύης.

5) We hereby affirm our firm rejection of the Presidential Council’s attempts to institutionalize the flagrant and dangerous Turkish intervention in Libyan internal affairs, and to legitimize its dubious activities in support of terrorism under the insignia of a Memorandum of Understanding. All Libyans fully understand such illicit schemes.

5) Επιβεβαιώνουμε την απόφασή μας να απορρίψουμε τις προσπάθειες του Προεδρικού Συμβουλίου να θεσμοθετήσει την κατάφωρη και επικίνδυνη τουρκική παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Λιβύης και να νομιμοποιήσει τις αμφίβολες δραστηριότητές του για την υποστήριξη της τρομοκρατίας με τα διακριτικά μνημόνιο συμφωνίας. Όλοι οι Λιβύοι κατανοούν πλήρως αυτά τα παράνομα προγράμματα.

6) We have embarked, using our legal and political tools, on efforts to abort and invalidate these breaches by Fayez al-Sarraj. We highly appreciate in this context the positions taken by the Arab Republic of Egypt and the Republic Greece, in which both countries stressed the voidness to individually sign such treaties by al-Sarraj in contravention with the Constitutional Declaration and the Libyan Political Agreement. We look forward for similar positions by the regional and international organizations, particularly after the suspicious silence of the UN Support Mission in Libya and its Head vis-a-vis this flagrant breach, which inevitably resulted from the legitimization of the UNSMIL for the repeated violations of the Libyan Political Agreement by Fayez al-Sarraj.

6) Έχουμε ξεκινήσει, χρησιμοποιώντας τα νομικά και πολιτικά μας εργαλεία, τις προσπάθειες να αναστείλουμε και να ακυρώσουμε αυτές τις παραβιάσεις από τον Fayez al-Sarraj. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμούμε ιδιαιτέρως τις θέσεις της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Δημοκρατίας της Ελλάδας, στις οποίες και οι δύο χώρες τόνισαν το κενό να υπογράψουν ξεχωριστά τέτοιες συνθήκες από τον al-Sarraj κατά παράβαση της Συνταγματικής Διακήρυξης και της Λιβυκής Πολιτικής Συμφωνίας. Προσβλέπουμε σε παρόμοιες θέσεις από τους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, ιδιαίτερα μετά την ύποπτη σιωπή της Αποστολής Υποστήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη και του Προϊσταμένου της ενάντια σε αυτήν την καταφανή παραβίαση, η οποία αναπόφευκτα προέκυψε από τη νομιμοποίηση του UNSMIL για τις επανειλημμένες παραβιάσεις της Πολιτικής Συμφωνίας της Λιβύης από τον Fayez al-Sarraj.

I call upon the Law Department of the Ministry of Justice and the Constitutional Chamber of the Libyan Supreme Court to clarify their position on this grave infringement on Libya’s sovereignty and its laws, and renew the call for all Libyans to join forces to end this dark era, in which Al-Sarraj has succeeded in turning the Libyan Political Agreement and its emanating bodies into a national and regional disaster that must be eradicated immediately.

Καλώ τη Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και το Συνταγματικό Επιμελητήριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Λιβύης να αποσαφηνίσουν τη θέση τους για τη σοβαρή αυτή παραβίαση της κυριαρχίας και των νόμων της Λιβύης και να ανανεώσουν την έκκληση προς όλους τους Λίβυους να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να τερματίσουν αυτή τη σκοτεινή εποχή , στο πλαίσιο του οποίου η Al-Sarraj κατάφερε να μετατρέψει την πολιτική συμφωνία της Λιβύης και τους οργανισμούς της σε μια εθνική και περιφερειακή καταστροφή που πρέπει να εξαλειφθεί αμέσως.

Dr. Fathi Al-Majbari

Vice-Chairman of the Presidential Council of the Government of National Accord

Issued on 30 November 2019Print Friendly and PDF
Μοιράσου στο Google Plus
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον, κάντε κλικ εδώ
Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail.

Για γρήγορη και άμεση ενημέρωση ακολουθείστε μας στο Twitter και στο Google+.