Ποιός ο συσχετισμός δυνάμεων Ελλάδος – Τουρκίας – Κύπρου σε ενδεχόμενο πόλεμο


Ο συνολικός αριθμός του μονίμου προσωπικού του ΥΠΕΘΑ ανέρχεται περίπου στις 87.000 περίπου, εκ των οποίων οι 7.000 περίπου αποτελούν πολιτικό προσωπικό. Όσον αφορά την κατανομή του στις Ένοπλες Δυνάμεις, στο Στρατό Ξηράς (ΣΞ) υπηρετούν περί τα 50.000 στελέχη, στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) 16.000 και στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) 21.000.

Από: new-economy.gr - Του Βασιλείου Μαρτζούκου

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δοκιμάζονται από την μείωση του αριθμού εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών καθώς και της αδυναμίας προσλήψεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ). Επιπλέον, η φυγοστρατία σε συνδυασμό με το έντονο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας οδηγούν σε μειωμένη απόδοση των Στρατολογικών Κλάσεων με λιγότερους από 50.000 διαθέσιμους για στράτευση ετησίως. Η μείωση της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες το 2007, για λόγους που μόνο ο τότε Υπουργός γνωρίζει, επέφερε καίριο πλήγμα στην επάνδρωση κυρίως του Στρατού Ξηράς. Το σύνολο του ενεργού προσωπικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων συμπληρώνεται σε περίοδο πολέμου με κινητοποίηση εφεδρειών, ανερχομένων σε 254.000 άτομα.

Το γεγονός ότι η γενική κινητοποίηση των ΕΔ και ιδιαίτερα του ΣΞ, βασίζεται στην εφεδρεία, καθιστά επιτακτική την ανάγκη όπως οι έφεδροι πληρούν τις ποιοτικές/εκπαιδευτικές απαιτήσεις των ΕΔ σε μία δυναμική περίοδο κατά την οποία η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς και επιδρά ανάλογα στην εκπαίδευση και την μαχητική ικανότητα τόσο σε τακτικό, όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η απαίτηση διατηρήσεως ετοιμοπόλεμης εφεδρείας επιβάλλει την συνέχιση του καθεστώτος της υποχρεωτικής στρατεύσεως των Ελλήνων πολιτών (εκπαίδευση μελλοντικής εφεδρείας), την αναθεώρηση της διάρκειας της θητείας με αμιγώς επιχειρησιακά κριτήρια (αριθμητική επάρκεια και ποιοτική εκπαίδευση) αλλά και την αναθεώρηση του συστήματος ανακλήσεως και εκπαιδεύσεως εφέδρων σε συστηματική βάση.

Τουρκικός Στρατός

Το σύνολο του μονίμου προσωπικού των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέρχεται σε 193.000 περίπου, εκ των οποίων οι 154.000 αποτελούν στρατιωτικό προσωπικό και οι υπόλοιποι 39.000 πολιτικό προσωπικό και των τριών Κλάδων. Το στρατιωτικό προσωπικό συμπληρώνεται με 208.500 στρατεύσιμους οπλίτες (αν και το σύστημα θητείας πρόκειται να τροποποιηθεί σύντομα, προς το παρόν ισχύει ακόμη η 6μηνη θητεία για αποφοίτους τριτοβαθμίου εκπαιδεύσεως και 12μηνη θητεία για αποφοίτους υποχρεωτικής και δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως). Συνολικά ο ΤΣΞ αριθμεί περί τις 300.000 άτομα, το ΤΠΝ περί τις 45.000 και η ΤΠΑ περί τις 56.000 άτομα. Είναι αξιοσημείωτο ότι η Διοίκηση Ειδικών Δυνάμεων αριθμεί συνολικά περί τις 89.000 άτομα. Οι Διοικήσεις της Στρατοχωροφυλακής (αριθμεί περί τα 190.000 άτομα με στρατιωτική εκπαίδευση, μέσα και εξοπλισμό) και της Ακτοφυλακής (περί τα 6.300 άτομα) υπάγονται στο Υπουργείο των Εσωτερικών, ενώ οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις ανανεώνουν το προσωπικό τους, με την πρόσληψη 30.200 νέων στελεχών (μετά τις διώξεις και αποστρατείες που ακολούθησαν το πραξικόπημα του 2016). Σκοπός των ΤΕΔ είναι η επίτευξη υψηλού ποσοστού επαγγελματιών που θα φθάνει στο 50%.
Συμπέρασμα

Η Ελλάς από την αρχή της οικονομικής κρίσεως του 2010 έως σήμερα ανέστειλε ή ακύρωσε ή ανέβαλε επ’ αόριστον, την αγορά νέων οπλικών συστημάτων ή τα προγράμματα εκσυγχρονισμού υφισταμένων οπλικών συστημάτων. Οι αμυντικές δαπάνες κατά την περίοδο 2009 – 2018 μειώθηκαν περισσότερο από 52% (άνω των €3 δισ.). Το 67% των δαπανών απαιτείται για την μισθοδοσία του προσωπικού, το 18% για τις λειτουργικές δαπάνες και μόνο το 15% διατίθεται για τις εξοπλιστικές δαπάνες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αποπληρώνει ανειλημμένες υποχρεώσεις παλαιοτέρων προγραμμάτων. Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής είναι η γήρανση μονάδων, συστημάτων και υλικού άνευ αντικαταστάσεως, η παρωχημένη τεχνολογία σε ορισμένα εξ αυτών και οι σχετικές επιπτώσεις στην υποστήριξη και την διαθεσιμότητά τους. Επί παραδείγματι επί συνόλου 13 Φρεγατών (Φ/Γ), οι 9 Φ/Γ τ. «S» κατά την επόμενη πενταετία πρόκειται να υπερβούν το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους (μέγιστο προσδόκιμο για πλοία αυτής της κατηγορίας) δίχως να έχουν ληφθεί έως τώρα οριστικές αποφάσεις αντικαταστάσεώς των (από της λήψεως σχετικής αποφάσεως ναυπηγήσεως νέων Φ/Γ απαιτούνται περί τα 6 έτη για την επιχειρησιακή τους ένταξη στο ΠΝ). Ανάλογα δυσοίωνα παραδείγματα εκτιμάται ότι υπάρχουν σε κάθε κλάδο των ΕΔ.

Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α»*, παρατίθεται συνοπτικά ο τρέχων συσχετισμός στρατιωτικής ισχύος Ελλάδος και Τουρκίας από πλευράς μονάδων, συστημάτων, μέσων και υλικού. Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η Τουρκία υπερτερεί σε αριθμούς, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις υπερτερεί και σε ποιότητα μονάδων, συστημάτων, μέσων και υλικού. Στην Κύπρο υπάρχει σχετική στρατιωτική ισορροπία σε χερσαίο επίπεδο αλλά με καθοριστική υστέρηση της ελληνικής πλευράς σε αεροναυτικό επίπεδο (αριθμητική υπεροχή σε συνδυασμό με τις γεωγραφικές σχετικές αποστάσεις). Το γεγονός αυτό επηρεάζει άμεσα και τις χερσαίες επιχειρήσεις, για όσο η Τουρκία θα δύναται να διατηρεί ανοικτό δίαυλο ανεφοδιασμού της Κύπρου με νέες δυνάμεις.

Βάσει των αντιστοίχων δαπανών για την άμυνα, της συγκρίσεως των αμυντικών βιομηχανιών των δύο πλευρών αλλά και βάσει των εξοπλιστικών προγραμμάτων σε εξέλιξη (τα τουρκικά προγράμματα παρατίθενται κατωτέρω), φαίνεται ότι η τρέχουσα υπαρκτή και ανησυχητική διαφορά στρατιωτικής ισχύος πρόκειται να αυξηθεί ραγδαία υπέρ της Τουρκίας κατά τα επόμενα λίγα έτη. Μία τέτοια εξέλιξη πρόκειται να ανατρέψει τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή και να καταστήσει καθοριστικά αναξιόπιστη την εθνική μας αποτροπή.

Πέραν της δεδομένης αριθμητικής τουρκικής υπεροχής σε προσωπικό και υλικό, στο συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β»** παρέχεται σύντομη αναφορά των κυριοτέρων τουρκικών εξοπλιστικών προγραμμάτων, το σύνολο σχεδόν των οποίων αφορά σε εγχώριες παραγωγές και ορισμένες συμπαραγωγές, προκειμένου να δοθεί μία εικόνα της επικείμενης καθοριστικά δυσμενούς ανατροπής του συσχετισμού ισχύος Ελλάδος και Τουρκίας (εφ’ όσον η Ελλάς αδρανήσει κατά την αυτή περίοδο).

Σε εθνικό επίπεδο, είναι θετική η πρόσφατη απόφαση αναβαθμίσεως των Α/Φ F-16, καθώς και η συγκρότηση του Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας Τεχνολογίας και Βιομηχανίας (ΣΑΕΤΒ). Κρίνονται επίσης ως ορθές οι προθέσεις εκπονήσεως και υλοποιήσεως εθνικής αμυντικής βιομηχανικής στρατηγικής, καθώς και

καταλλήλου μετασχηματισμού της αμυντικής βιομηχανίας και των διαδικασιών προμηθειών. Είναι ακόμη σημαντική η ενίσχυση της δυνάμεως Ε/Π του ΣΞ με τα 70 Ε/Π OH-58D Kiowa Warrior (36 επιχειρησιακά, 24 εκπαιδευτικά και 10 για ανταλλακτικά). Ελπιδοφόρες επιπλέον και οι προθέσεις μεγαλύτερης εθνικής εμπλοκής με τα μη επανδρωμένα συστήματα. Είναι εν τούτοις απελπιστικά αργός ο ρυθμός αναβαθμίσεως τόσο της αμυντικής μας βιομηχανίας όσο και των εξοπλιστικών προγραμμάτων με όρους και κριτήρια αποτροπής. Τα βήματα σημειωτόν θα πρέπει να γίνουν άλματα πριν είναι αργά.

Bασίλειος Μαρτζούκος, Αντιναύαρχος ε.α. Π.Ν. και Επίτιμος Διοικητής Σ.Ν.Δ., Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών
Μοιράσου στο Google Plus
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον, κάντε κλικ εδώ
Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail.

Για γρήγορη και άμεση ενημέρωση ακολουθείστε μας στο Twitter και στο Google+.