Στον αέρα 100.000 υποψήφιοι οδηγοί ύστερα από τη νέα αποχή των εξεταστών

kaboompics / pixabay
Ανακοίνωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.)

ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΣ – ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ.

ΔΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης είναι υπέρ της διαφάνειας και του νέου νόμου 4599/2019 εν μέρει, αλλά για όλους τους λόγους που αναγράφονται παρακάτω και μετά την άκαρπη συνάντηση που υπήρξε μεταξύ των εκπαιδευτών και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Αθανάσιο Βούρδα την Δευτέρα 8-4-2019, θέτει σε ισχύ την απόφαση που πάρθηκε στη Γενική Συνέλευση της Θεσσαλονίκης 2-3-2019, για μη προγραμματισμό εξετάσεων, αφού το Υπουργείο δεν δέχεται την επανέναρξη των εξετάσεων με την παρουσία του εκπαιδευτή εντός του οχήματος και στα δύο στάδια της πρακτικής εξέτασης, έως ότου λυθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από το νόμο 4599/2019................


Για άλλη μία φορά η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κάνει το μαύρο άσπρο, βαφτίζοντας τη μικτή ασφάλεια αυτοκινήτων, σε ειδικό ασφαλιστικό προϊόν. Δηλαδή στο προϊόν που ζητάει ο ν. 4599/2019, αποπροσανατολίζοντας την κοινή γνώμη και προσπαθώντας να δείξει και να χαρακτηρίσει υπεύθυνους για τη μη πραγματοποίηση πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση άδειας οδήγησης τους εκπαιδευτές οδήγησης.Η θέση της Ομοσπονδίας στις προτάσεις που είχε δώσει για το συγκεκριμένο θέμα ήταν η ακόλουθη:

Ειδικό ασφαλιστήριο με επιβάρυνση του μαθητή για τις εξετάσεις τη στιγμή που θα βρίσκεται μόνος του εντός του αυτοκινήτου. (Το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο θα καλύπτει και ζημιές που πιθανόν θα προκληθούν στο αυτοκίνητο.)

Ο νόμος στο Άρθρο 4 παράγραφος 10 αναφέρει:

Οι υποψήφιοι οδηγοί για την απόκτηση άδειας οδήγησης, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους εξέτασης, υποχρεούνται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου και κατόχου του οχήματος. Η ασφαλιστική δαπάνη του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω σωματικής βλάβης, ή ζημιών σε πράγματα, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος κατά τη διεξαγωγή πρακτικής εξέτασης, η ειδική ασφαλιστική κάλυψη το πρώτου εδαφίου καλύπτει τουλάχιστον έναν (1) μήνα για την επισκευή του εκπαιδευτικού οχήματος. Η ασφάλιση καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους χώρους διενέργειας εξέτασης υποψήφιων οδηγών δημόσιους ή ιδιωτικούς, κλειστούς ή ανοιχτούς. Οι υποψήφιοι οδηγοί προσκομίζουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τις ανωτέρω ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις πριν από την έναρξη της πρακτικής τους εξέτασης στον εκπαιδευτή, με ευθύνη του οποίου συμπληρώνεται ο φάκελος των υποψηφίων, ο οποίος τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας στην οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί. Στον φάκελο του υποψηφίου δύναται να προσκομίζεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του εκπαιδευτικού οχήματος, εφόσον περιέχει την ειδική ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω εδαφίων. Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης και εξέτασης.

Αν το ασφαλιστικό προϊόν δεν επιβαρύνει το μαθητή, αλλά το αυτοκίνητο, αυτόματα μία σχολή οδηγών η οποία έχει περισσότερους μαθητές από κάποια άλλη, αυτόματα γίνεται πιο ανταγωνιστική, διότι το κόστος ασφάλισης του αυτοκινήτου θα είναι κοινό και για τις δύο σχολές, ενώ η επικινδυνότητα προς την ασφάλεια θα είναι άνιση.

Ο νέος νόμος μας αφήνει τελείως ακάλυπτους σε οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα.

Η θέση της Ομοσπονδίας στις προτάσεις που είχε δώσει για το συγκεκριμένο θέμα ήταν η ακόλουθη:

Απεμπλοκή του εκπαιδευτή από οποιαδήποτε ποινική ή οικονομική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη στιγμή που ο μαθητής θα είναι μόνος του εντός του οχήματος.

Σας θυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας στο άρθρο 99 αναφέρει:

Παραχώρηση της οδήγησης οχήματος

1. Απαγορεύεται η παραχώρηση της οδήγησης οδικού οχήματος σε πρόσωπο το οποίο δεν έχει την κατά περίπτωση νόμιμη άδεια οδήγησης, ως και το τυχόν απαιτούμενο πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας ή σε πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία αυτά έχουν αφαιρεθεί για οποιαδήποτε παράβαση. Στη δεύτερη περίπτωση η απαγόρευση ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των ως άνω στοιχείων.

2. Αυτός που παραβιάζει τις διατάξεις της παραγράφου 1 τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) μέχρι έξι (6) μηνών.

Επίσης ο νόμος 4070/2012 αναφέρει:

Άρθρο 113

Άρθρο 15

Κυρώσεις εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών

Καθιερώνεται σύστημα κυρώσεων για παραβάσεις κατά την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, ως ακολούθως:

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται οριστικά, όταν για τον εκπαιδευτή εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για τα αδικήματα της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, λαθρεμπορίας, παράβασης της νομοθεσίας για ναρκωτικά, απιστίας, παράβασης καθήκοντος, εγκλήματος κατά της γενετήσιας ελευθερίας, εγκλήματος οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, λιποταξίας ή ανυποταξίας σε περίοδο πολέμου, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα με ποινές πάνω από δέκα (10) μήνες φυλάκισης αθροιστικά ή σε ποινές πάνω από ενενήντα (90) ημέρες φυλάκισης ή κράτησης αθροιστικά για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή της νομοθεσίας για τα αυτοκίνητα γενικά. Στην περίπτωση αυτή, ο εκπαιδευτής υποχρεούται να καταθέσει εντός ενός (1) μηνός, στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, την άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην αφαίρεση της άδειας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται σε ένα (1) μήνα από τότε που με οποιοδήποτε τρόπο, έλαβε γνώση.

Ο ν. 4599/2019 τόσο στο μεταβατικό στάδιο όσο και μετά από αυτό σαφώς ζητάει τη χρήση των οχημάτων των εκπαιδευτών χωρίς τη φυσική παρουσία τους εντός αυτών δηλαδή με λίγα λόγια ζητάει την προσωρινή δήμευση της περιουσίας σου για την εκτέλεση κάποιου έργου.

Στον αστικό κώδικα στο άρθρο 1.000 αναγράφεται:

Ο κύριος του πράγματος μπορεί, εφόσον δεν προσκρούει στο νόμο ή σε δικαιώματα τρίτων, να το διαθέτει κατ' αρέσκεια και να αποκλείει κάθε ενέργεια άλλου πάνω σε αυτό.

Επίσης το Σύνταγμα της Ελλάδος στο άρθρο 17 αναγράφει:

'Άρθρο 17: (Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση)

1. H ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος.

**2. Κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριωμένο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης. Αν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής συζήτησης στο δικαστήριο.

Στον ίδιο νόμο κατά το μεταβατικό στάδιο αναφέρει ότι κατά το Β στάδιο της πρακτικής εξέτασης στον αστικό ιστό εντός του οχήματος θα πρέπει να βρίσκεται άλλος εκπαιδευτής όποιος δεν θα έχει ουδεμία σχέση εργασίας με τη σχολή οδηγών η οποία πρόσφερε την εκπαίδευση στον υποψήφιο οδηγό. Η παρουσία θα είναι υποχρεωτική ειδάλλως θα υπάρχουν κυρώσεις.

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - Απαγόρευση της δουλείας και των καταναγκαστικών έργων στο Άρθρο 4 αναγραφή:

1. Ουδείς δύναται να κρατηθεί εις δουλεία ή ειλωτείαν.

2. Ουδείς δύναται να υποχρεωθεί εις αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία.

3. Δεν θεωρείται ως «αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία» υπό την έννοια του παρόντος άρθρου:

α. πάσα εργασία ζητούμενη παρά προσώπου κρατουμένου συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσης Συμβάσεως ή κατά την διάρκεια της υπό όρους απολύσεώς του.

β. πάσα υπηρεσία στρατιωτικής φύσεως ή, εις την περίπτωσίν των εχόντων αντιρρήσεις συνειδήσεως εις τας χώρας όπου τούτο αναγνωρίζεται ως νόμιμο, πάσα άλλη υπηρεσία εις αντικατάστασίν της υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

γ. πάσα υπηρεσία ζητούμενη εις περίπτωσίν κρίσεων ή θεομηνιών, αι οποίαι απειλούν την ζωή ή την ευδαιμονία του συνόλου.

δ. πάσα εργασία ή υπηρεσία απαρτίζουσα μέρος των τακτικών υποχρεώσεων του πολίτου.

Επίσης για το ίδιο θέμα σύμφωνα με την Υ.Α. 50984 Στο άρθρο 29 στα έγγραφα που πρέπει να επιδεικνύεται την ημέρα των εξετάσεων στον εξεταστή συμπεριλαμβάνεται και η βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία αναγράφονται όλοι οι εκπαιδευτές που συνδέεται με σχέση εργασίας με την παριστάμενη σχολή οδηγών εξαιρουμένων των εκπαιδευτών - φυσικών προσώπων όπου η παριστάμενη σχολή οδηγών λειτουργεί στο όνομά τους.

Για τον παραπάνω λόγο είναι επίσης ανέφικτη η ανταλλαγή του εκπαιδευτή διότι υπόκειται στο νόμο των ασφαλιστικών φορέων όπου ρητά αναφέρει ότι πριν την έναρξη εργασίας οποιουδήποτε εργαζόμενου θα πρέπει βάσει νόμου να γίνεται πρόσληψη και ανάρτηση του νέου υπαλλήλου στον πίνακα προσωπικού της επιχείρησης. το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία και για τη μη αναγραφή του ονόματος στον πίνακα προσωπικού είναι 10.549,44 ευρώ για υπάλληλο άνω των 25 ετών και 9.19 7,10 ευρώ για υπάλληλο κάτω των 25 ετών.

Σε ερώτημα που έκανε η ΟΕΥΟΕ στο ΣΕΠΕ και στον ΕΦΚΑ πήρε τις εξής απαντήσεις:

ΣΕΠΕ Βάσει των διατάξεων του νόμου 3996/2011 το ΣΕΠΕ προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους στους χώρους/τόπους παροχής εργασίας, προκειμένου για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Στην περίπτωσή σας, εφόσον ο εκπαιδευτής ασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και όχι με οποιαδήποτε άλλη σύμβαση του Α.Κ. και δεν είναι ιδιοκτήτης Σχολής οδηγών, σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου της υπηρεσίας, εξετάζεται αν είναι εγγεγραμμένος σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού και αν φέρει μαζί του απόσπασμα αυτού. (Ν. 4554/2018 άρθρο 5, Ν. 4488/2017 άρθρο 41).

ΕΦΚΑ Η παρουσία του εκπαιδευτή κατά την εκπαίδευση και εξέταση του υποψήφιου οδηγού υπόκειται στους νόμους περί παροχής υπηρεσιών η οποία και αφαιρείται από το ωράριο του εκπαιδευτή και τις 14 εκπαιδευτικές ώρες που είναι υποχρεωτικό να μην υπερβαίνει ένας εκπαιδευτής. Επομένως για να είναι νόμιμη η παροχή υπηρεσίας θα πρέπει να υπάρχει και κατατεθειμένο ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο να επικυρώνει την ύπαρξη της σχέσης εργασίας. αυτό συνεπάγεται την ύπαρξη ιδιωτικών συμφωνητικών και σχέσεων εργασίας μεταξύ όλων των σχολών οδηγών κάθε περιφερειακής ενότητας. κάτι τέτοιο είναι αντιληπτό ότι δεν μπορεί να είναι εφικτό.

Σε παρόμοιο ερώτημα που έκανε η ΠΟΕΟ στον Υπουργό κύριο Πετρόπουλο, ακόμη δεν έχει δοθεί απάντηση.

Ο Γενικός Γραμματέας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Αθανάσιος Βούρδας επί του θέματος της ανταλλαγής των εκπαιδευτών απάντησε προφορικά ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί το καλύπτει ο νόμος, αλλά όπως λέει και ο σοφός λαός τα γραπτά μένουν, τα προφορικά τα παίρνει ο αέρας.

Τέλος σας θυμίζουμε ότι η νομοθεσία αναφέρει στο άρθρο 7:

Χώροι διενέργειας δοκιμασιών

Οι ειδικές δοκιμασίες του πρώτου σταδίου για την απόδειξη των δεξιοτήτων οδήγησης των υποψήφιων οδηγών ή των οδηγών, διενεργούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών της οικείας ή όμορης Περιφερειακής Ενότητας. Οι ειδικές δοκιμασίες πραγματοποιούνται από τον υποψήφιο οδηγό, χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή και του εξεταστή μέσα ή επί του εκπαιδευτικού οχήματος.

Τέτοιοι χώροι δεν έχουν βρεθεί στις περισσότερες περιφέρειες της Ελλάδος.

Για όλους τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω ζητάμε από τους εκπαιδευτές, το μη προγραμματισμό πρακτικών εξετάσεων έως ότου δοθεί νόμιμη λύση σε όλα τα παραπάνω.
Θέλουμε τη διαφάνεια, θέλουμε το νέο νόμο, θέλουμε την ασφάλεια, θέλουμε τη δουλεία μας, αλλά θέλουμε και τη νομιμότητα.

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: «Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.) φέρει ακέραια την ευθύνη της μη διεξαγωγής των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών»
Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.),  επικαλείται διάφορα προσχήματα, από τη μη ύπαρξη ασφαλιστικού προϊόντος μέχρι το Σύνταγμα και την …Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και καλεί  όλους τους εκπαιδευτές  του κλάδου να απέχουν από τη διενέργεια δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς των  υποψηφίων οδηγών.

   Πρόκειται για μία πρωτοφανή, κακόγουστη και υποκριτική θεατρική παράσταση με πρωταγωνιστή το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας,  το οποίο από τη μία πλευρά διατείνεται ότι «ενδιαφέρεται» για τους υποψήφιους οδηγούς, τη νομιμότητα και τη διαφάνεια και από την άλλη συκοφαντεί την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ότι κρατά «όμηρους» 100.000 υποψήφιους οδηγούς, ενώ την ίδια ώρα και στιγμή επιδιώκει να κρατήσει ομήρους τους υποψήφιους οδηγούς τους οποίους έχει εκπαιδεύσει.

   Στην κατά τους ισχυρισμούς της άκαρπη συνάντηση της 08-04-2019 στην οποία συμμετείχε, μαζί με τους άλλους φορείς του κλάδου (Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος) χρησιμοποίησε ως μοναδικό επιχείρημα ότι ο ν. 4599/2019 δε μπορεί να εφαρμοστεί επειδή δε θα ανταποκριθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες παρέχοντας το ασφαλιστικό προϊόν της παρ.10 του άρθρου 4.

Προς μεγάλη τους απογοήτευση η συνάντηση αυτή όχι μόνο δεν ήταν άκαρπη, αλλά έφερε άμεσα αποτελέσματα διότι η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) η οποία ήταν παρούσα  στην ίδια συνάντηση, όχι μόνο δεσμεύτηκε και ενώπιον τους, αλλά μάλιστα παρέδωσε την επόμενη μέρα σαφές χρονοδιάγραμμα για τη διάθεση του ασφαλιστικού προϊόντος από τα μέλη της.

 Από την πρώτη παράγραφο της ανακοίνωσης είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι ο μόνος στόχος που έχουν είναι να επιστρέψουμε στο παλαιό καθεστώς της «άρρηκτης σχέσης» εκπαιδευτή – υποψήφιου οδηγού. Η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματα που άπτονται της ομαλής και αποτελεσματικής εφαρμογής του ν.4599/2019, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συζητά για επαναφορά στο «παλαιό καθεστώς» διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς και δεν εκβιάζεται από κανένα.

Τέλος, με την ανακοίνωσή τους αναλαμβάνουν ακέραιη την ευθύνη της μη διεξαγωγής των εξετάσεων  των υποψηφίων οδηγών και ελπίζουμε να μη βρουν πολλούς «ακολούθους» στην επιλογή να θυσιαστεί ένας κλάδος στο βωμό πολιτικών και όχι μόνο σκοπιμοτήτων συγκεκριμένων εκπαιδευτών.
Μοιράσου στο Google Plus
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον, κάντε κλικ εδώ
Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail.

Για γρήγορη και άμεση ενημέρωση ακολουθείστε μας στο Twitter και στο Google+.