Αγορά και πώληση χρυσού: Ράβδοι, λίρες και νομίσματα - Ποιος είναι ο νόμιμος τρόπος

PublicDomainPictures / pixabay
Ο σάλος που προέκυψε από τη δραστηριότητα των εγκληματικών οργανώσεων με το παράνομο εμπόριο χρυσού έφερε στην επιφάνεια τα ερωτήματα πώς και πού γίνεται νόμιμο εμπόριο χρυσού, ράβδων, λιρών, νομισμάτων.

Από: iefimerida.gr
Η αγορά χρυσού προσφέρεται για πολλούς ως ασφαλής επένδυση, ειδικά τα χρόνια της κρίσης. Ωστόσο οι επενδυτές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην αγορά του χρυσού. Οι επίσημοι φορείς από τους οποίους μπορεί κάποιος να προμηθευτεί αλλά και να πουλήσει χρυσές λίρες στην Ελλάδα είναι είτε από το βρετανικό νομισματοκοπείο (μέσω της επίσημης ιστοσελίδας), είτε από την Tράπεζα της Ελλάδος, είτε από την Τράπεζα Πειραιώς.

Παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν και να αγοράσουν από ιδιώτες ακόμα και μέσω του διαδικτύου. Ωστόσο υπάρχει ο κίνδυνος να πέσουν θύματα απατεώνων και να αγοράσουν πλαστές λίρες, ράβδους κλπ., αφού η εξακρίβωση της γνησιότητάς τους είναι δύσκολη σε αυτές τις περιπτώσεις.

Αγοραπωλησία Χρυσού από την Τράπεζα της Ελλάδος

Στις εργασίες της Τράπεζας της Ελλάδος περιλαμβάνεται η αγοραπωλησία χρυσού σύμφωνα με τον ν. 2771/99, άρθρο 15, παρ. 1, και τις κατ΄ εξουσιοδότησή του αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύμφωνα με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, η αγορά και πώληση επενδυτικού χρυσού (χρυσών λιρών, χρυσών νομισμάτων και τυποποιημένων ράβδων ή πλακών διεθνών προδιαγραφών, του χρυσού δηλαδή που δεν χρησιμοποιείται για εμπορευματικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς) διενεργείται νομίμως μόνον από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα πιστωτικά ιδρύματα. Η κατ’ επάγγελμα άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων από άλλα πρόσωπα κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας επισύρει κυρώσεις εις βάρος τους.
 • Η Τράπεζα της Ελλάδος πωλεί χρυσές λίρες Αγγλίας στο Κεντρικό Κατάστημα (Ελ. Βενιζέλου 21, Αθήνα - είσοδος από την οδό Σταδίου) και στα Υποκαταστήματά της.
 • Η Τράπεζα της Ελλάδος αγοράζει χρυσές λίρες Αγγλίας, χρυσά νομίσματα και τυποποιημένες ράβδους χρυσού μόνο στο Κεντρικό Κατάστημα (όχι στα Υποκαταστήματά της).
Στις σελίδες αυτής της ενότητας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασίατων παραπάνω συναλλαγών καθώς και τα δελτία τιμών  χρυσού και χρυσών νομισμάτωνπου εκδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος και περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις τιμές αγοράς και πώλησης χρυσού και χρυσών νομισμάτων για συναλλαγές της Τράπεζας της Ελλάδος με ιδιώτες έναντι ευρώ.

Με βάση το Τιμολόγιο Προμηθειών της ΤτΕ (εγκύκλιος 472/28.06.2006, παράγρ. 23, εδάφιο 2) ο υπολογισμός των προμηθειών επί των έγγραφων βεβαιώσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων, για τιμές χρυσού, χρυσών νομισμάτων, υπολογίζονται ως ακολούθως: 

α. Όταν αναφέρονται οι βεβαιώσεις σε ημερομηνίες μέχρι δύο έτη από την ημερομηνία της αίτησης: Πάγιο €7,50 προσαυξανόμενο κατά €1 για κάθε τιμή πέραν των τεσσάρων και μέχρι 150 τιμές, κατά βεβαίωση 

β. Όταν αναφέρονται οι βεβαιώσεις σε ημερομηνίες πέραν των δύο ετών από την ημερομηνία αίτησης: Πάγιο €15 προσαυξανόμενο κατά €1,80 για κάθε τιμή πέραν των τεσσάρων και μέχρι 70 τιμές, κατά βεβαίωση. 

Στις περιπτώσεις που ζητούνται περισσότερες από 150 τιμές του εδαφίου 2α ή περισσότερες από 70 τιμές του εδαφίου 2β, του πιο πάνω άρθρου, καθώς και στις περιπτώσεις που για μια βεβαίωση η προμήθεια που προκύπτει αθροιστικά, σύμφωνα με τα δύο πιο πάνω εδάφια, υπερβαίνει το ποσό των €150, τότε γίνεται ειδική κατά περίπτωση συμφωνία μεταξύ του πελάτη και της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων.

Χρυσή Λίρα Αγγλίας
 • Για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ισχύ και β) πρωτότυπου δημόσιου εγγράφου (π.χ. εκκαθαριστικού εφορίας) ή πρόσφατου λογαριασμού οργανισμού κοινής ωφέλειας, όπου να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του πελάτη.
 • Στις συναλλαγές πώλησης χρυσών λιρών αγγλίας από την Τράπεζα της Ελλάδος εισπράττεται προμήθεια 5‰ με ελάχιστο τα 3 ευρώ.  
 • Για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ, περιλαμβανομένου του ποσού της προμήθειας, ισχύουν οι τιμές του δελτίου τιμών που εκδίδεται από την ΤτΕ και το οποίο αναρτάται στον ιστοχώρο της. Το κάθε δελτίο τιμών ισχύει μέχρι την έκδοση νεοτέρου.
 • Σε περίπτωση συναλλαγής έως 10.000 ευρώ, περιλαμβανομένης της προμήθειας με τραπεζική επιταγή, το ποσό της επιταγής δεν πρέπει να ξεπερνά τα 9.500 ευρώ (το υπόλοιπο καταβάλλεται τοις μετρητοίς).
 • Για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ, η τιμή προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού την ώρα της συναλλαγής και η πληρωμή πραγματοποιείται μόνο με τραπεζική επιταγή εις διαταγήν του πελάτη.  
Για συναλλαγές άνω των 15.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιούνται εφάπαξ ή τμηματικά από τον ίδιο πελάτη, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο,απαιτούνται επιπλέον:
 1.  Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος. 
 2.  Παρούσα διεύθυνση κατοικίας, βεβαιωμένη από πρόσφατο λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας ή μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). 
 3.  Επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση (βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή επαγγελματική ταυτότητα ή παραστατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης). 
 4.  Ισχύουσα άδεια παραμονής προκειμένου για αλλοδαπούς (υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ). 
 5. Τηλέφωνο επικοινωνίας 
*Τα πιο πάνω έγγραφα προσκομίζονται στο πρωτότυπο, όπως επιβάλλει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Χρυσές λίρεςΧρυσές λίρες

Πώληση χρυσών λιρών Αγγλίας στην Τράπεζα της Ελλάδος
 • Για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ισχύ και β) πρωτότυπου δημόσιου εγγράφου (π.χ. εκκαθαριστικού εφορίας) ή πρόσφατου λογαριασμού οργανισμού κοινής ωφέλειας, όπου να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του πελάτη.
 • Για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ, ισχύουν οι τιμές του δελτίου τιμών που εκδίδεται από την ΤτΕ και το οποίο αναρτάται στον ιστοχώρο της. Το κάθε δελτίο τιμών ισχύει μέχρι την έκδοση νεοτέρου.
 • Για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ, η τιμή προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού την ώρα της συναλλαγής και το αντίτιμο πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη (απαιτείται βιβλιάριο και IBAN).
Για συναλλαγές άνω των 15.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιούνται εφάπαξ ή τμηματικά από τον ίδιο πελάτη, απαιτούνται επιπλέον, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο:
 1. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος. 
 2. Παρούσα διεύθυνση κατοικίας, βεβαιωμένη από πρόσφατο λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας, ή μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).
 3. Επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση (βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή επαγγελματική ταυτότητα ή παραστατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης). 
 4. Ισχύουσα άδεια παραμονής προκειμένου για αλλοδαπούς (υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ). 
 5. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 
*Τα πιο πάνω έγγραφα προσκομίζονται στο πρωτότυπο, όπως επιβάλλει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

Χρυσά νομίσματα
 • Για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ισχύ και β) πρωτότυπου δημόσιου εγγράφου (π.χ. εκκαθαριστικού εφορίας) ή πρόσφατου λογαριασμού οργανισμού κοινής ωφέλειας, όπου να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του πελάτη.
 • Για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ, ισχύουν οι τιμές του δελτίου τιμών που εκδίδεται από την ΤτΕ και το οποίο αναρτάται στον ιστοχώρο της. Το κάθε δελτίο τιμών ισχύει μέχρι την έκδοση νεοτέρου.
 • Για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ, η τιμή προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού την ώρα της συναλλαγής και το αντίτιμο πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη (απαιτείται βιβλιάριο και IBAN).
Για συναλλαγές άνω των 15.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιούνται εφάπαξ ή τμηματικά από τον ίδιο πελάτη απαιτούνται επιπλέον, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο:
 1. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος. 
 2. Παρούσα διεύθυνση κατοικίας, βεβαιωμένη από πρόσφατο λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας ή μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). 
 3. Επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση (βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή επαγγελματική ταυτότητα ή παραστατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης). 
 4. Ισχύουσα άδεια παραμονής προκειμένου για αλλοδαπούς (υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ). 
 5. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 
*Τα πιο πάνω έγγραφα προσκομίζονται στο πρωτότυπο, όπως επιβάλλει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τυποποιημένες ράβδοι ή πλάκες χρυσού διεθνών προδιαγραφών

Πληροφορίες για όσους επιθυμούν να πωλήσουν ράβδους ή πλάκες χρυσού στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
 • Για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ισχύ και β) πρωτότυπου δημόσιου εγγράφου (π.χ. εκκαθαριστικoύ εφορίας) ή πρόσφατου λογαριασμού οργανισμού κοινής ωφέλειας, όπου να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του πελάτη. 
 • Ο πελάτης καταθέτει τις ράβδους ή πλάκες χρυσού στην Τράπεζα της Ελλάδος προς έλεγχο της γνησιότητας, αφού προηγουμένως συμφωνηθεί η τιμή αγοράς. Μετά τον εργαστηριακό έλεγχο, και αφού διαπιστωθεί η καθαρή περιεκτικότητα σε χρυσό, καταβάλλεται στον πελάτη το αντίτιμο σε ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με προμήθεια 10 ‰ με ελάχιστο το ποσό των 44 ευρώ και με τα έξοδα ελέγχου ως εξής:
 •  Η πρώτη πλάκα βάρους έως 15γρ.  20,00 ευρώ
 •  Η πρώτη πλάκα βάρους άνω των 15 γρ.  40,00 ευρώ
 •  Για κάθε πλάκα πέρα από την πρώτη, ανεξαρτήτως βάρους  20,00 ευρώ
   
 • Για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ, το αντίτιμο πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη (απαιτείται βιβλιάριο και IBAN).
Για συναλλαγές άνω των 15.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιούνται εφάπαξ ή τμηματικά από τον ίδιο πελάτη, απαιτούνται επιπλέον, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο:
 1. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος.
 2. Παρούσα διεύθυνση κατοικίας, βεβαιωμένη από πρόσφατο λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας ή μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). 
 3. Επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση (βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή επαγγελματική ταυτότητα ή παραστατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης). 
 4. Ισχύουσα άδεια παραμονής προκειμένου για αλλοδαπούς (υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ). 
 5. Τηλέφωνο επικοινωνίας.
*Τα πιο πάνω έγγραφα προσκομίζονται στο πρωτότυπο, όπως επιβάλλει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 
Ράβδοι χρυσού που κατασχέθηκαν από τις εγκληματικές οργανώσεις Ράβδοι χρυσού που κατασχέθηκαν από τις εγκληματικές οργανώσεις
Μοιράσου στο Google Plus
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον, κάντε κλικ εδώ
Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail.

Για γρήγορη και άμεση ενημέρωση ακολουθείστε μας στο Twitter και στο Google+.

loading...
loading...