Αποκομματικοποίηση του Δημοσίου σε 7 μήνες απαιτούν οι δανειστές

Αναδημοσίευση από: capital.gr

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Προθεσμία επτά μηνών έχει η κυβέρνηση προκειμένου να αποκομματικοποιήσει το Δημόσιο, δηλαδή να κόψει τον ‘’ομφάλιο λώρο’’ μεταξύ του εκάστοτε κόμματος που κυβερνά και των υπαλλήλων που στελεχώνουν τη δημόσια διοίκηση.

Αυτό κατέστη σαφές στη χθεσινή συνάντηση μεταξύ της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κας. Όλγας Γεροβασίλη και των ανωτάτων κλιμακίων των θεσμών

Εργαλείο για την αποκομματικοποίηση των όρων επιλογής στελεχών στη δημόσια διοίκηση είναι οι προκηρύξεις επιτελικών θέσεων μέσω ΑΣΕΠ και όχι η επιλογή τους από το εκάστοτε κυβερνών κόμμα, μαζί και το ΣΥΡΙΖΑ.

Ο νέος τρόπος επιλογής στελεχών στο Δημόσιο έχει θεσπισθεί από τη σημερινή κυβέρνηση από το Φεβρουάριο του 2016 (νόμος 4369/2016) και πρέπει πλέον χωρίς άλλη καθυστέρηση να εφαρμοστεί μέχρι τον Ιούνιο του 2018, σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος.

Ωστόσο, το Μνημόνιο προβλέπει πως η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών επιλογής στελεχών στο Δημόσιο πρέπει έως τον Απρίλιο του 2018.

Μ΄άλλα λόγια η κυβέρνηση χθες έλαβε από τους παράταση 2 μηνών, καθώς η διορία θα λήξει τον Ιούνιο –αντί του Απριλίου- του ερχόμενου έτους. Η παράταση αυτή δόθηκε λόγω της καθυστέρησης των σχετικών διαδικασιών.

Ενδεικτικά οι πρώτοι 20 γενικοί διευθυντές επιλέχθηκαν στις αρχές του τρέχοντος μήνα, ενώ οι σχετικές προκηρύξεις είχαν δημοσιευθεί από τον περασμένο Μάιο. Κύκλοι του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μιλώντας στo Capital.gr , θεωρούν ότι η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο τρόπος αυτός επιλογής στελεχών είναι εντελώς νέος, αλλά και στο ότι ο ΑΣΕΠ έχει επιδείξει αργοπορία στην εφαρμογή του. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι επόμενες 72 θέσεις γενικών διευθυντών θα καλυφθούν πιο γρήγορα και συγκεκριμένα έως τον Ιανουάριο του 2018.

Οι θέσεις, οι οποίες συνολικά πρέπει να καλυφθούν από νέα στελέχη ανέρχονται συνολικά σε 3.929 και αφορούν διοικητικά πόστα στο Δημόσιο για γενικούς γραμματείς, γενικούς διευθυντές, διευθυντές, υποδιευθυντές αλλά και οι προϊστάμενοι κάθε τμήματος.

Πιο συγκεκριμένα,με βάση το νέο τρόπο επιλογής των στελεχών στο Δημόσιο πρέπει να καλυφθούν οι ακόλουθες θέσεις :

15 Γενικοί Γραμματείς
92 Γενικές Διευθύνσεις
612 Διευθύνσεις
13 Υποδιευθύνσεις
3195 Τμήματα

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος η διαδικασία επιλογής Διοικητικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων, Τομεακών Γραμματέων και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων έχει ως εξής :

Εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον οικείο Υπουργό.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. επί 10 ημέρες τουλάχιστον.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μέλη του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα.

Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ. Ε.Δ.), αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και υποβάλλει στον αρμόδιο Υπουργό εισήγηση με τους 3 επικρατέστερους υποψηφίους, μέχρι 1 εκ των οποίων θα μπορεί να επιλέγεται μεταξύ των υποψηφίων που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα.

Ο διορισμός ολοκληρώνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ο οποίος επιλέγει υποχρεωτικά έναν από τους 3 επικρατέστερους υποψηφίους, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για την επιλογή των 3 επικρατέστερων υποψηφίων, το Ε.Σ.Ε.Δ. λαμβάνει υπόψη του τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων και, κυρίως, τα τυπικά τους προσόντα, το εν γένει επιστημονικό και ερευνητικό έργο τους σε συνάφεια με το προβλεπόμενο περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης και την πρότερη συνολικά διοικητική εμπειρία τους.

Το Ε.Σ. Ε.Δ. συνεκτιμά την εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, κατόπιν διενέργειας δομημένης συνέντευξης, στην οποία καλούνται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν, τουλάχιστον 10 υποψήφιοι για κάθε θέση, εκ των οποίων τουλάχιστον 6 πρέπει να είναι υποψήφιοι, μέλη του Μητρώου .

Για τη συνέντευξη τηρείται σχετικό πρακτικό, το οποίο συνυποβάλλεται με την εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Δ. στον Υπουργό.

Πως γίνεται επιλογή των άλλων στελεχών του Δημοσίου

· Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, και οι εν γένει επικεφαλής των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, επιλέγονται αποκλειστικά από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

· Η επιλογή των υποψηφίων που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, πλην του μέλους που η επιλογή του ανήκει στην ευρύτατη διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου, πραγματοποιείται, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον αρμόδιο Υπουργό.

· Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του αρμόδιου Υπουργείου και του Α.Σ.Ε.Π. επί 10 ημέρες τουλάχιστον.

· Το Ε.Σ.Ε.Δ. αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και υποβάλλει στον αρμόδιο Υπουργό εισήγηση με τον τριπλάσιο αριθμό προτεινόμενων υποψηφίων για τις θέσεις Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Διευθυνόντων Συμβούλων και των εν γένει επικεφαλής των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και πίνακα με τον διπλάσιο αριθμό προτεινόμενων υποψηφίων για τις θέσεις λοιπών μελών των Διοικητικών Συμβουλίων.

· Ο Υπουργός επιλέγει υποχρεωτικά μεταξύ των περιλαμβανομένων στην εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Δ. και ο διορισμός διενεργείται με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

· Για την επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων, το Ε.Σ.Ε.Δ. λαμβάνει υπόψη του τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων και, ιδίως, τα τυπικά προσόντα τους, το εν γένει επιστημονικό και ερευνητικό έργο τους σε συνάφεια με τις απαιτήσεις και τα καθήκοντα της θέσης που προκηρύσσεται και την προηγούμενη συνολικά διοικητική εμπειρία τους.

· Το Ε.Σ. Ε.Δ. συνεκτιμά την εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων κατόπιν διενέργειας δομημένης συνέντευξης, στην οποία καλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον ο τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων για κάθε προς πλήρωση θέση. Για τη συνέντευξη τηρείται πρακτικό, το οποίο συνυποβάλλεται με την εισήγηση του Ε.Σ. Ε.Δ. στον Υπουργό.
Μοιράσου στο Google Plus
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον, κάντε κλικ εδώ
Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail.

Για γρήγορη και άμεση ενημέρωση ακολουθείστε μας στο Twitter και στο Google+.

loading...
loading...