Γιατί η Τράπεζα Αττικής πρέπει να συγχωνευθεί με συστημική τράπεζα ή εναλλακτικά να κλείσει

Του Son Ofeon

Όπως ίσως μάθατε από τις ανακοινώσεις στα ΜΜΕ η τράπεζα Αττικής απέκτησε στις 20 Σεπτεμβρίου νέα διοίκηση.

Αυτό που ξεχάστηκε όμως να ειπωθεί είναι ότι στη γενική συνέλευση της 20ης Σεπτεμβρίου αποφασίσθηκε από 64 μετόχους, που εκπροσωπούσαν το 79,15% των μετόχων, να μην απαλλαγούν από κάθε ευθύνη αποζημίωσης τα απερχόμενα μέλη της προηγούμενης διοίκησης για το διάστημα από 27.6.2016 μέχρι 6.9.2016.

Η σχετική απόφαση παραπέμφθηκε για την πρώτη επόμενη γενική τακτική συνέλευση.
ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 20.9.2016

Η σχετική ανακοίνωση με δεδομένη τη μεγάλη πλειοψηφία για τη λήψη της απόφασης, δείχνει εμφανώς ότι κάτι περίεργο συνέβη από 27.6.2016 έως και 6.9.2016, που πρέπει ίσως να διερευνηθεί με άνεση χρόνου.

Είναι τουλάχιστο περίεργο το παριστάμενο 79,15% να μην επιλέξει να απαλλάξει τη προηγούμενη διοίκηση και να αποφασίσει να έχει σε εκκρεμότητα τη σχετική ευθύνη της, με δεδομένο μάλιστα ότι αναλαμβάνει εντελώς νέα διοίκηση, χωρίς να έχουν δημοσιευθεί ενδιάμεσα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία.

Οι αποφάσεις της νέας διοίκησης σίγουρα θα επηρεάσουν αποφασιστικά την ανακοίνωση των στοιχείων του τρίτου τριμήνου.

Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γνωρίζουμε με ακρίβεια τι μεμπτό θα μπορούσε να έχει συμβεί στο μικρό αυτό διάστημα.

Στο τύπο διαβάσαμε διάφορα αλλά χωρίς κάποια σχετική τεκμηρίωση.

Υποπτευόμαστε πάντως ότι μάλλον χάθηκε κάποια προθεσμία για διορθωτικές ενέργειες, που είχε ίσως δοθεί "άτυπα" στη προηγούμενη διοίκηση, που δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις.

Για να διερευνήσουμε με βάση επιστημονικό τρόπο τι συμβαίνει, ανατρέξαμε στα δημοσιευμένα στοιχεία με ημερομηνία 31.3.2016 και βρήκαμε αυτό τον ενδιαφέροντα πίνακα.

ΣΤΙΣ 31.3.2016 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΧΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ELA 940 EKAT EYΡΩ

Στις 31.3.2016 η τράπεζα είχε συνολική έκθεση στον ELA αξίας 940 εκατ ευρώ και για να εξασφαλίσει αυτή τη δανειοδότηση από την ΤτΕ δέσμευσε με ενέχυρο δάνεια της αξίας 1,73 δις ευρώ.

Τα δάνεια για να γίνουν δεκτά ως ενέχυρο θα πρέπει τότε να ήταν ενήμερα.

Η ενεχυρίαση έγινε στο 61,24% της ονομαστικής τους αξίας.

Με βάση τα ληφθέντα 940 εκατ ευρώ , απόμεναν στην τράπεζα προς λήψη άλλα 129 εκατ ευρώ.
Αν το ποσό αυτό εξαντλούνταν, θα έπρεπε να δεσμευθούν επιπλέον ενήμερα δάνεια.

Το σύνολο των δανείων μετά από προβλέψεις την ίδια περίοδο ήταν 2,82 δις ευρώ.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2,82 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

Με ποσοστό εξασφάλισης 61,24% η τράπεζα θα μπορούσε συνολικά να λάβει χρηματοδότηση από τον ELA αξίας 1,72 δις ευρώ.

Είχε ήδη λάβει 940 εκατ ευρώ, άρα στη καλύτερη των περιπτώσεων θα μπορούσε να λάβει ακόμα 780 εκατ ευρώ και στη συνέχεια δεν θα είχε άλλα δάνεια να ενεχυριάσει και θα βρισκόταν σε αδιέξοδο.

Προέκυψε μήπως μείωση καταθέσεων μεγαλύτερη από 780 εκατ ευρώ ως τις 6.9.2016;

(Πρώτο πιθανό ενδεχόμενο)

Την ίδια περίπτωση η τράπεζα Αττικής εμφάνιζε στα βιβλία της και 372,49 εκατ ευρώ από ενδεχόμενη υποχρέωση από έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Η υποχρέωση αυτή εμφανίζεται σε λογαριασμούς τάξεως και ενεργοποιείται , αν καταπέσουν οι εγγυητικές επιστολές για οποιοδήποτε λόγο.

‘Ενας παρόμοιος λόγος θα μπορούσε να είναι η χρεοκοπία προσώπου υπέρ του οποίου εκδόθηκε η εγγυητική επιστολή .

Προέκυψε ή θα προκύψει κάποια χρεοκοπία σημαντικού πελάτη της με εγγυητικές επιστολές;

(Δεύτερο ενδεχόμενο)

Θα μπορούσε να προκύψει ακόμα και από κίνδυνο χρεοκοπίας του ίδιου του εκδότη της εγγυητικής επιστολής, δηλαδή της τράπεζας.

(Τρίτο ενδεχόμενο)

Αν λοιπόν στις 31.3.2016 υπήρχε κίνδυνος χρεοκοπίας ή παρόμοιας κατάστασης πχ αφαίρεση τραπεζικής αδείας , η συνολική ζημιά από το γεγονός θα μπορούσε να φθάσει τουλάχιστον στα 1,31 δις ευρώ (= 0,94+0, 372).

Το σύνολο του ενεργητικού της τράπεζας την αντίστοιχη περίοδο ήταν 3, 7 δις ευρώ.
Οπότε θα απέμενε για αποζημίωση καταθετών και λοιπών πιστωτών το ποσό των 2,39 δις ευρώ, εκ των οποίων 2,09 δις θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση των καταθετών.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

Δυστυχώς όμως αυτή είναι μία πλασματική λογιστική εικόνα, καθώς στο ενεργητικό εμφανίζεται στο λογαριασμό αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις το ποσό των 389, 4 εκατ ευρώ . Το κονδύλι αυτό δεν είναι πραγματικό χρήμα και δεν μπορεί να διανεμηθεί σε εξόφληση πραγματικής υποχρέωσης.

Σε περίπτωση πτώχευσης της τράπεζας Αττικής με στοιχεία 31.3.2016 , θα εξαφανιζόταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας ποσού 681 εκατ ευρώ και θα καλύπτονταν οριακά οι καταθέτες της ( 3,7-1,31-ο,389=2, 001 <2,ο9) , με ενδεχόμενο κούρεμα κάποιων κατά 8,9 εκατ ευρώ.

Εννοείται ότι αυτό θα συνέβαινε μόνο , αν επιτυγχανόταν να πουληθούν άμεσα ,χωρίς έκπτωση στις τιμές τους , τα πάγια της τράπεζας και οι επενδύσεις της σε ακίνητα συνολικής αξίας 88 εκατ ευρώ.
Προφανώς δεν μπορούμε να μαντέψουμε τη συνολική σημερινή κατάσταση της τράπεζας και τι θα κάνει η νέα διοίκηση της για να την θωρακίσει από μελλοντικούς κινδύνους.

Από την παραπάνω εικόνα όμως , μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η τράπεζα στο μέλλον δεν μπορεί να σπάσει σε καλή και κακή τράπεζα,όπως έγινε με την Αγροτική τράπεζα, χωρίς κάποιος να καλύψει τα 1,31 δις ευρώ.

Το δημόσιο δεν μπορεί να το κάνει , γιατί του λείπουν τα χρήματα.

Καμμία συστημική τράπεζα δεν την συμφέρει να αναλάβει χρέος σε ELA ή να πληρώσει σήμερα το ποσό των 1,31 δις ευρώ, για να πάρει τις καταθέσεις της τράπεζας Αττικής, που θα είναι υποχρέωση για τη συστημική τράπεζα.

Αναγκαστικά η τράπεζα Αττικής, σε περίπτωση μελλοντικού προβλήματος, θα συγχωνευθεί πλήρως με κάποια συστημική τράπεζα, που θα έχει απαραίτητα η ίδια μικρή υποχρέωση από δανεισμό μέσω του ELA , λίγα σχετικά δάνεια και συγχρόνως λόγο δανείων προς καταθέσεις μικρότερο του 134% (=2,82/2,09).

Ποιά θα μπορούσε να είναι αυτή;

Nομίζουμε ότι η απάντηση θα μπορούσε να δοθεί, αν ψάχναμε ανάμεσα στους προηγούμενους εργοδότες του κου Πανταλάκη...

Οι καταθέτες πάντως θα ήταν καλύτερα προστατευμένοι, αν η ΤτΕ όριζε επίτροπο στη τράπεζα Αττικής και δεν επέτρεπε την εκλογή διοίκησης με τον τρόπο, που αυτή έγινε.

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το έργο του κου Πανταλάκη στη θέση του προέδρου της Αγροτικής πριν την κλείσει και την πουλήσει στον όμιλο της τράπεζας Πειραιώς.

Αφού δεν πέτυχε τότε να σώσει την Αγροτική τράπεζα, θα σώσει σήμερα τηντράπεζα Αττικής?
Ποιούς νομίζετε ότι κοροιδεύετε?

Oι καταθέτες έχουν πονηρέψει και γνωρίζουν ότι ο ίδιος πρόλαβε να “σώσει” μόνο τα δικά του χρήματα, βγάζοντας τα έγκαιρα στο εξωτερικό.


Σήμερα πάντως με τα capital controls ούτε αυτό δεν θα μπορούσε να κάνει, οπότε χρειαζόμαστε άλλο τραπεζίτη και άλλη συνταγή “σωτηρίας”...
Μοιράσου στο Google Plus
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον, κάντε κλικ εδώ
Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail.

Για γρήγορη και άμεση ενημέρωση ακολουθείστε μας στο Twitter και στο Google+.

loading...
loading...